1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Przetarg ustny nieograniczony

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10
lat części nieruchomości zabudowanej w obr. ew. 65, działka nr 311/2,
ul. Kr. Jadwigi 11 w Legionowie

Informacja o wynikach

Ogłoszenie

Regulamin przetargu
Zapytanie ofertowe

Wymiana izolacji z wełny mineralnej na poddaszu budynku mieszkalnego przy ul. Olszankowej C w Legionowie
Zapytanie ofertowe

Konserwacja i naprawy bieżące instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność KZB Legionowo Sp. z o.o

Zestawienie ofert cenowych
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki – wersja edytowalna
załącznik nr 3 – formularz oferty
Załącznik nr 3A Formularz cenowy
Ogłoszenie o zamówieniu

Utrzymanie czystości Targowiska Miejskiego przy ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz dokonaniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna
Licytacja

Ogłoszenie o piątej licytacji sztucznego lodowiska sezonowego

tn 20190715 135413  tn 20190715 135420

tn 20190715 135439  tn 20190715 135447

tn 20190715 135503  tn 20190715 135508

tn 20190715 135531  tn 20190715 135545

tn 20190715 135618  tn 20190715 135626
Zapytanie ofertowe

Bieżące usuwanie awarii oraz zakłóceń w pracy instalacji elektrycznej w budynkach zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o.

Zestawienie ofert cenowych
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe – wersja edytowalna
Zapytanie ofertowe

Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o.

Zestawienie ofert cenowych
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe – wersja edytowalna
Zapytanie ofertowe

Wykonanie usługi polegającej na świadczeniu na rzecz Zamawiającego – KZB Legionowo  Sp.  z o.o.  zarządzania i prowadzenia pracowniczych  planów kapitałowych

Konkurs
Zalącznik nr 1
Licytacja

Ogłoszenie o czwartej licytacji sztucznego lodowiska sezonowego
Ogłoszenie o trzeciej licytacji sztucznego lodowiska sezonowego

tn 20190715 135413 tn 20190715 135420

tn 20190715 135439 tn 20190715 135447

tn 20190715 135503 tn 20190715 135508

tn 20190715 135531 tn 20190715 135545

tn 20190715 135618 tn 20190715 135626