Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia – SUWALNA dz. nr 3/14 i 3/15

image_pdfimage_print

Gmina Miejska Legionowo w imieniu której działa KZB Legionowo Sp. z o.o. podaje do
publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ) przeznacza do wydzierżawienia
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ( licytacji ) na czas określony
3 lat nieruchomości oznaczonej jako działki nr 3/14 i 3/15 w obr. 70 przy ul. Suwalnej
w Legionowie o pow. łącznej 2.977 m ², w tym:
1. nieruchomość o pow. 2.837 m² częściowo zabudowana budynkami o pow. 301 m² i 75 m²
położona w Legionowie przy ul. Suwalnej , obr. ew. 70, nr dz. 3/14,
2. nieruchomość niezabudowana o pow. 140 m² położonej w Legionowie przy ul. Suwalnej ,
obr. ew. 70, nr dz. 3/15.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Legionowo:
1. nieruchomość o pow. 2.837 m² położona w Legionowie przy ul. Suwalnej , obr. ew. 70,
nr dz. 3/14 oznaczona jest symbolem Ba – 1.724 m² oraz symbolem Tk – 1.113 m²,
2. nieruchomość o pow. 140 m² położonej w Legionowie przy ul. Suwalnej , obr. ew. 70, nr
dz. 3/15 oznaczona jest symbolem Ba.
Dla działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
księga wieczysta o numerze WA1L/00013799/4.
Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 2,72 zł netto /m²/miesiąc plus należny podatek
VAT. Opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego dzierżawca winien uiszczać w terminie 14 dni od dnia
wystawienia przez wydzierżawiającego faktury VAT. Stawka czynszu dzierżawnego będzie
waloryzowana raz w roku zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podstawą
każdorazowej waloryzacji jest czynsz obowiązujący w ostatnim, przed daną waloryzacją okresie
rozliczeniowym, jednakże w przypadku, gdy wskaźnik waloryzacji będzie ujemny, Dzierżawca
zobowiązany będzie do zapłaty czynszu w wysokości należnej za poprzedni okres.
Wykaz ten umieszcza się na tablicy informacyjnej KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta
Legionowo na okres 21 dni, tj. od dnia 12 maja 2022 r. do dnia 2 czerwca 2022 r.
Ponadto w tygodniku powiatu legionowskiego „Miejscowa na weekend” z dnia 12 czerwca 2022 r.
podana została informacja o wywieszeniu tego wykazu.
Bliższych informacji udziela udziela KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, pok.
nr 21, tel. 766 47 38.

 

PREZES ZARZĄDU
Irena Bogucka