Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

image_pdfimage_print

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147z późn. zm.) przeznacza do najmu w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, lokal o powierzchni 46,73 m2 usytuowany na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 13/4 w obrębie nr ewidencyjny 66 położonej przy ul. Hetmańskiej 10 (piwnica – klatka III) w Legionowie z przeznaczeniem pod dotychczasową działalność na rzecz osoby fizycznej będącej aktualnym najemcą, która korzysta z lokalu na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.
Stawka czynszu najmu wynosi 250,91 zł w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości 23% w skali miesiąca.
Opłaty z tytułu czynszu najmu Najemca winien uiszczać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wynajmującego.
Stawka czynszu będzie waloryzowana jednostronnie przez Wynajmującego raz w roku kalendarzowym w drodze pisemnego powiadomienia, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok ubiegły.
Podstawą każdorazowej waloryzacji jest czynsz obowiązujący w ostatnim, przed daną waloryzacją okresie rozliczeniowym, jednakże w przypadku, gdy wskaźnik waloryzacji będzie ujemny, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu w wysokości należnej za poprzedni okres.
Wykaz ten umieszcza się na tablicy informacyjnej KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Legionowo, na okres 21 dni tj. od dnia 16.11.2017r. do 07.12.2017r.
Ponadto w tygodniku powiatu legionowskiego „Miejscowa na weekend” z dnia 16 listopada 2017r. podana została informacja o wywieszeniu tego wykazu.
Bliższych informacji udziela K Z B Legionowo Spółka z o.o. ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. Nr 21 lub pod nr tel. 766 47 38.

PREZES ZARZĄDU

Irena Bogucka