1

Ogłoszenie o zamówieniu

Bieżące naprawy oraz remonty ogólnobudowlane w budynkach komunalnych
stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych
przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i
urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Załączniki do ogłoszenia
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna