Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

image_pdfimage_print

Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) przeznacza do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat, teren oznaczony jako część działki nr Ew. 3/18 w obrębie Ew. 70 przy ul. Sikorskiego 11 o pow. 200,00m2 na rzecz osoby fizycznej, która złożyła wniosek.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa działka położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi ciepłownicze i utylizacji śmieci.

Stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 20,00zł netto  miesięcznie + podatek VAT w należnej wysokości.

Opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego Dzierżawca winien uiszczać w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego.

Stawka czynszu będzie waloryzowana jednostronnie przez Wynajmującego raz w roku kalendarzowym w drodze pisemnego powiadomienia, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok ubiegły.
Podstawą każdorazowej waloryzacji jest czynsz obowiązujący w ostatnim, przed daną waloryzacją okresie rozliczeniowym, jednakże w przypadku, gdy wskaźnik waloryzacji będzie ujemny, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu w wysokości należnej za poprzedni okres.

Wykaz ten umieszcza się na tablicy informacyjnej KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Legionowo, na okres 21 dni tj. od dnia 20.07.2017r. do 10.08.2017r.

Ponadto w tygodniku powiatu legionowskiego „Miejscowa na weekend” z dnia 20 lipca  2017r. podana została informacja o wywieszeniu tego wykazu.

Bliższych informacji udziela K Z B Legionowo Spółka z o.o. ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. Nr 21 lub pod nr tel. 766 47 38.

PROKURENT
Teresa Skibińska