Author: Igor Kobelak

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa ciepła do budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także innych obiektów KZB Legionowo Spółka z o.o.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także innych obiektów KZB Legionowo Spółka z o.o. Ogłoszenie o udzieleniu...

Ogłoszenie o zamówieniu

MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W LEGIONOWIE Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT załącznik nr 12 – PRZEDMIAR ROBÓT – POPRAWIONY Treść pytań złożone pismem/faksem:...

Zapytanie ofertowe – obsługa prawna

Informacja o zamknięciu postępowania ofertowego Obsługa prawna – zestawienie ofert Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe – obsługa prawna – odpowiedzi z 14.11.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie usług windykacyjnych, polegających na dochodzeniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego zapłaty bezspornych i wymagalnych wierzytelności od dłużników zalegających w opłatach za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, odszkodowaniach za bezumowne korzystanie z lokali...

Ogłoszenie o zamównieniu

Budowa zadaszenia Lodowiska Miejskiego w Legionowie z zapleczem i niezbędną infrastrukturą Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 13.11.2018 R. TREŚĆ PYTAŃ I...

Zapytanie ofertowe

Bieżące usuwanie awarii oraz zakłóceń w pracy instalacji elektrycznej w budynkach zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. Zestawienie ofert cenowych Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe – wersja edytowalna

Zapytanie ofertowe

Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o. wyszczególnionych w załączniku...

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie usług windykacyjnych, polegających na dochodzeniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego zapłaty bezspornych i wymagalnych wierzytelności od dłużników zalegających w opłatach za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, odszkodowaniach za bezumowne korzystanie z lokali...