Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

image_pdfimage_print

Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) przeznacza do wynajmu na okres 3 lat, po przeprowadzeniu przetargu, lokalu o powierzchni 38m2 usytuowanego w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 w Legionowie, (nieruchomość zabudowana oznaczona nr Ew. 64/19 w obrębie Ew. 43).

Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi netto 40 zł/m2 + należny podatek VAT w wysokości 23%.

Wynajmujący obciążać będzie Najemcę comiesięcznie za koszty zużycia wody i kanalizacji, rozliczane na podstawie odczytu wodomierza po stawkach aktualnie obowiązujących, na podstawie faktury.
Najemca będzie ponosić koszty zużycia energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości stałych na podstawie odrębnych umów zawartych z usługodawcami.

Opłaty z tytułu czynszu najmu Najemca winien uiszczać w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wynajmującego.

Stawka czynszu będzie waloryzowana jednostronnie przez Wynajmującego raz w roku kalendarzowym w drodze pisemnego powiadomienia, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok ubiegły.
Podstawą każdorazowej waloryzacji jest czynsz obowiązujący w ostatnim, przed daną waloryzacją okresie rozliczeniowym, jednakże w przypadku, gdy wskaźnik waloryzacji będzie ujemny, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu w wysokości należnej za poprzedni okres.

Wykaz ten umieszcza się na tablicy informacyjnej K Z B Legionowo Spółka z o.o. oraz Urzędu Miasta na okres 21 dni tj. od dnia 5 października 2017r. do 26 października 2017r.

Ponadto w tygodniku powiatu legionowskiego „Miejscowa na weekend” z dnia 5 października 2017r. podana została informacja o wywieszeniu tego wykazu.

Po upływie tego okresu, termin przetargu i jego warunki zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem.

Bliższych informacji udziela K Z B Legionowo Spółka z o.o. ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. Nr 21 lub pod nr tel. 766 47 38.

PREZES ZARZĄDU
    Irena Bogucka