Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

image_pdfimage_print

Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o.  podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)    przeznacza do najmu w trybie bezprzetargowym, na okres 20 lat, lokal o powierzchni 18m2 usytuowany w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 w Legionowie, (nieruchomość zabudowana oznaczona nr Ew. 64/19 w obrębie Ew. 43) z przeznaczeniem pod dotychczasową działalność na rzecz osoby fizycznej będącej aktualnym najemcą, która korzysta z lokalu na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.

Stawka czynszu najmu wynosi 350,00zł netto + obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%  w skali miesiąca.

Opłaty z tytułu czynszu najmu Najemca winien uiszczać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wynajmującego.

Stawka czynszu będzie waloryzowana jednostronnie przez Wynajmującego raz w roku kalendarzowym w drodze pisemnego powiadomienia, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok ubiegły.
Podstawą każdorazowej waloryzacji jest czynsz obowiązujący w ostatnim, przed daną waloryzacją okresie rozliczeniowym, jednakże w przypadku, gdy wskaźnik waloryzacji będzie ujemny, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu w wysokości należnej za poprzedni okres.

Wykaz ten umieszcza się na tablicy informacyjnej KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Legionowo, na okres 21 dni tj. od dnia 20.07.2017r. do 10.08.2017r

Ponadto w tygodniku powiatu legionowskiego „Miejscowa na weekend” z dnia 20 lipca 2017r. podana została informacja o wywieszeniu tego wykazu.

Bliższych informacji udziela K Z B Legionowo Spółka z o.o. ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, pok. Nr 21 lub pod nr tel. 766 47 38.

PROKURENT
Teresa Skibińska